Par siltumenerģijas tarifu

Datums: 28.02.2022

Februārī Jelgavas novadā SIA “Ozolnieku KSDU” klienti saņēma pirmos kompensētos apkures rēķinus, kuros piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifu līmenis – 68,00 EUR/MWh.

Pēc saņemtajiem rēķiniem klienti vērsušies gan pie uzņēmuma, gan pašvaldības, lūdzot skaidrot aprēķināmo kārtību, norādot rēķinos dzīvokļa individuālo ietaupījumu. Apzinoties, ka uzņēmums nespēj katrā rēķinā atspoguļot individuālās atlaižu izmaksas, jo aprēķināmie maksas algoritmi ir komplicēti un atšķirīgi, SIA "Ozolnieku KSADU" piedāvā iepazīties ar skaidrojošu materiālu par kārtību, kā tiek aprēķināta maksa par siltumenerģiju dzīvojamās mājās.

Dzīvojamās mājas kopējo rēķinu par siltumenerģiju veido kopējā ēkā patērētā siltumenerģijas daudzuma reizinājums ar aktuālo siltumenerģijas tirdzniecības tarifu. Siltumenerģijas tarifu katrā no ciemiem apstiprina regulators jeb Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tas ir nemainīgs kopš tā apstiprināšanas brīža. Savukārt kopš 2022. gada 1. janvāra ekstremāls siltumenerģijas tarifa sadārdzinājums (virs 68 EUR/MWh) iedzīvotājiem tiek kompensēts no valsts budžeta līdzekļiem. Attiecīgi aktuālais siltumenerģijas tarifs līdz š.g. 30. aprīlim ir 68,00 EUR/MWh līdzšinējā 76,35 EUR/MWh Ozolniekos, 97,46 EUR/MWh Brankās un 101,93 EUR/MWh Ānē vietā.

Siltumenerģijas patēriņi ēkām katru mēnesi ir atšķirīgi, tāpēc katru mēnesi atšķiras arī ēkas kopējie rēķini. Ēkas siltuma patēriņu nosaka ar verificētu norēķinu uzskaites mēraparātu – siltumskaitītāju, kurš uzstādīts ēkas siltummezglā.

Metodiku, kā aprēķināt maksu par siltumu un karsto ūdeni atsevišķos dzīvojamās mājas dzīvokļos nosaka MK noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

Savukārt atsevišķu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmas ir atšķirīgi izbūvētas, tāpēc atšķirīga ir arī maksas par patērēto siltumenerģiju aprēķinu kārtība.

Lai būtu izprotama šī aprēķinu kārtība, par piemēru minamas trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar atšķirīgām siltumapgādes sistēmām:

1. Piemērs - Nerenovēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ozolniekos ar karstā ūdens sagatavošanas sistēmu, bez individuālajiem siltumenerģijas skaitītājiem:

 • Tiek nolasīts ievada siltumenerģjas skaitītājs, karstā ūdens skaitītāji dzīvokļiem;
 • Atbilstoši aktuālajam siltumenerģijas tirdzniecības tarifam, tiek aprēķināta maksa par viena karstā ūdens m3 uzsildīšanu (piemērojot koeficientu 0,06), kas, atbilstoši patēriņam, tiek piemērota atsevišķiem patērētājiem;
 • Starpība starp maksu par siltumenerģijas skaitītāja uzskaitīto siltumenerģiju un siltumenerģiju, kas patērēta ūdens uzsildīšanai, tiek noteikta kā maksa par siltumenerģiju apkures nodrošināšanai;
 • Iegūtā maksa par ēkas patērēto siltumenerģiju apkures nodrošināšanai tiek dalīta ar ēkas kopējo platību, iegūstot maksu par vienu apkures kvadrātmetru ēkā. Atbilstoši katra dzīvokļa platībai, rēķinos tiek piemērota maksa par apkuri.

2. Piemērs - Renovēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ozolniekos ar karstā ūdens sagatavošanas sistēmu, ar individuāliem siltumenerģijas skaitītājiem:

 • Tiek nolasīts ievada siltumenerģijas skaitītājs, individuālie siltumenerģijas skaitītāji, karstā ūdes skaitītāji;
 • Atbilstoši aktuālajam siltumenerģijas tirdzniecības tarifam, tiek aprēķināta maksa par viena karstā ūdens m3 uzsildīšanu (piemērojot koeficientu 0,06), kas, atbilstoši patēriņam, tiek piemērota atsevišķiem patērētājiem;
 • Maksa par siltumenerģiju tiek piemērota, atbilstoši individuālā siltumenerģijas skaitītāja uzskaitītajam patēriņam;
 • Starpība starp Individuāli uzskaitīto siltumenerģiju, siltumenerģiju, kas patērēta ūdens uzsildīšanai un ēkas ievadskaitītāja uzskaitīto siltumenerģiju tiek noteikta kā koplietošanas siltums, t.sk. cirkulācija un tiek piemērota, atbilstoši dzīvokļa platībai.

3. Piemērs - Nerenovēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ānē bez karstā ūdens sagatavošanas, bez individuālas siltumenerģijas uzskaites:

 • Tiek nolasīts ievada siltumenerģijas skaitītājs.
 • Patērētais siltumenerģijas apjoms tiek reizināts ar aktuālo siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.
 • Iegūtā summa (EUR) par ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu tiek izdalīta ar ēkas kopējo platību, iegūstot maksu par vienu apkurināmo ēkas m2. Atbilstoši katra dzīvokļa platībai, rēķinos tiek piemērota maksa par apkuri.

SIA “Ozolnieku KSDU” norāda, ka aprēķina kārtība par siltumenerģijas maksu dzīvojamās mājās nav viegli sabiedrībai skaidrojama, jo tā sastāv no ļoti daudz dažādām komponentēm. Ja tomēr iepazīstoties ar šo skaidrojumu, klientam nerodas skaidrība par savu piemēroto rēķinu un ietaupījumu, SIA “Ozolnieku KSDU” aicina savu jautājumu adresēt uz e-pasta adresi info@oksdu.lv.
Atpakaļ